Подборът на персонал за работа

Подборът на персонал за работа

Подборът на персонал за работа – отговорно и професионално.

Подборът на персонал за работа е процесът на изучаване и оценка на съответствието на професионалните и психологическите характеристики на кандидата с трудовите задължения на работното място.

В резултат на избора се избира един служител от комплекта и се прави предложение за заемане на свободната позиция. В големите компании отговорността за набиране на персонал може да бъде разделена между отдела за набиране на персонал, който отговаря за набирането на персонал, и отдела за развитие и развитие на кариерата, който се занимава с формирането на група от таланти и вътрешното преместване на персонала.

Ние сме фирма за  Upskill. Ние трансформираме традиционните HR услуги във вълнуващи, ангажиращи и ефективни човешки отношения.

Намираме се в София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. Телефон за връзка с нас: +359 882 240 381.

Избор на персонал и методи за подбор във фирмите

Целта на набирането и подбора на персонал е да се оцени пригодността на кандидатите за изискванията за работа. Освен това много компании също оценяват личните и поведенчески качества на кандидатите. Както и съответствието им със спецификата на работното място, динамиката на живота на екипа и корпоративната култура на компанията. Тук се използват различни методи за набиране и оценка на персонал:

-Хронологично интервю – когато бъдещият служител е помолен да разкаже историята на своята професионална дейност в хронологичен ред и да опише основните си отговорности и постижения на предишни работни места;

-Структурирано интервю – когато на всички кандидати се задават стандартни, предварително одобрени въпроси, като се иска да предоставят примери за ситуации, които най-добре илюстрират най-важните им компетенции. И тогава те сравняват отговорите на всеки от кандидатите и избират най-силния кандидат за свободната позиция;

-Бизнес казусите са техника за набиране, когато на кандидата се предлага да се запознае с конкретна бизнес ситуация и да предложи варианти за нейното разрешаване. По този начин работодателят симулира бизнес реалността и разглежда как ще се държи кандидатът в даден случай; Различни психологически и социометрични тестове.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top