Какво почистват септичните ями

Какво почистват септичните ями?

Какво почистват септичните ями? В септичните ями отпадните води престояват от 6 до 72 часа. Тежките частици във водата за пречистване потъват на дъното и се пречистват анаеробно и се утаяват. Маслата и мазнините от всякакъв характер изплуват на повърхността и образуват пяна.

Какво почистват септичните ями?

Утайка. С течение на времето, твърдите частици, които се утаяват на дъното се разграждат анаеробно. Въпреки това, скоростта на натрупване е по-бързо от скоростта на разлагане, като натрупаните утайки трябва периодично да се отстраняват. Престоят на утайките повече от 6 месеца до поредното почистване, е достатъчен период за изгниването им. Разграждането и процесите на гниене зависят от околната температура. На места с по-ниска средногодишна температура разграждането на замърсителите е по-бавно и не е така ефективно. При нормална температура за времето на престоя и анаеробното разграждане на разтворените и колоидните вещества протича непълно само във фаза на кисело гниене, което не е достатъчно и компрометира този метод за пречиствана на отпадните води.

Пяна

Остатъците от храни, растителни и животински мазнини и други органични продукти образуват покритие от пяна. Пяната се разгражда бавно и отделя неприятни миризми. Ако не се въздейства с биологични средства, отделянето ѝ става чрез изпомпване и последваща обработка в пречиствателни станции, което оскъпява експлоатацията на съоръжението.

Биологични активатори

За ускоряване на процесите на гниене се използват биологични активатори, които са ензимно-бактериален комплекс за разлагане съдържанието на септичните ями до воден разтвор, с което отлагащите се продукти в септичните ями се просмукват в почвата и намаляват да минимум обема си. Биологичното пречистване на водата, вследствие хидравличната пропускливост на почвата, се осъществява на разстояние от 100 до 200 метра от съоръжението по посока на течението на подпочвените води.

Достъпност

До ямата трябва да има достъп за механизирана техника за почистване, тъй като това е операция, провеждана с честота от 6 месеца до 5 години. Необходимо е ямата да се вентилира от миризливите и евентуално вредни газове. Поради това нейното разположение не трябва да бъде в близост до обитаеми помещения от собственика или неговите съседи. Изграждането на септична яма трябва да се направи по-далеч от 10 метра от сградата по посоката на наклона и подпочвените води. Отстоянието от кладенци и сондажи за питейна вода да е по-голямо от 100 метра, за да се обезпечи необходимото биологично пречистване. Цялата конструкция – отходна канализация, септична яма, вентилационни отдушници и попивани полета, трябва да са разположени в двора на собственика.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top